SPLETNA STRAN EUROPSKE KOMISIJE

SPLETNA STRAN PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


Naziv aktivnosti: Gradnja objekta in nakup opreme za dopolnilno dejavnost predelava mesa na kmetiji iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu Investitor želi na kmetiji urediti prostore za predelavo in razsek mesa ter za trženje izdelkov. S tem želi zagotavljati splošno učinkovitost in večjo produktivnost dela. Postati želi vodilni ponudnik suhomesnih izdelkov in govejega mesa na lokalnem območju.
V objektu bo zagotovljena maksimalna higiena postopkov dela, saj bo obrat pri Veterinarski upravi priglašen in bo izpolnjeval vse zahteve področne zakonodaje. Poleg kakovostne predelave, bo pri delu zagotovljena maksimalna higiena delovnih postopkov.
Z naložbo v dopolnilno dejavnost ohranjamo dodaten vir prihodka in s tem stabilnost kmetije.
Pričakovani rezultati: Z izvedeno naložbo v izgradnjo in nakup opreme za proizvodnjo suhomesnatih izdelkov smo na kmetiji Groblenik zagotovili osnovne pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, za izdelavo kakovostnih izdelkov in z vidika varne hrane neoporečnih.
Z sodobno opremo bomo lahko zagotovili visoko kvalitetne izdelke, ki jih zahtevajo potrošniki.

Naziv aktivnosti: Nakup opreme za dopolnilno dejavnost predelava mesa na kmetiji iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Cilji: Po investiciji v novogradnjo in nakup nove opreme za predelavo mesa so zagotovili osnovne pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, za izdelavo kakovostnih izdelkov in z vidika varne hrane neoporečnih. S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu si Investitor želim z nakupom nove opreme olajšati delo in povečati predelavo.
Pričakovani rezultati: Z izvedeno naložbo v nakup opreme za proizvodnjo suhomesnatih izdelkov smo si na kmetiji Groblenik delo olajšali, kakovost opravljenega dela pa izboljšali. Povečali smo predelavo in izboljšali kakovost izdelkov.